INTERPOINT MARKETING

ให้บริการเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบวงจรที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย และยังเหมาะสมกับธุรกิจที่มีความแตกต่างออกไป

Read More

ABOUT US

Interpoint Marketing

ดำเนินงานด้านระบบ Barcode, Label, Sticker, Ribbon, Tag มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 2,500 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ความสามารถในการผลิต ดูแล และให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ใช้บริการ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ดังนั้นสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ ทุกชิ้นงานจะถูกคัดสรรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตามหลักสากลที่ยอมรับกันทั่วโลกทั้งนี้บริษัทฯ คำนึงถึงการบริการที่ตรงต่อเวลา รวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ลดขั้นตอนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไป เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

อ่านต่อ

Video

Get to know more

OUR PARTNERS

SITE REFERENCE

Engine by shopup.com